Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy/ výměna zboží


Zboží vracejte do 14 dnů od obdržení na adresu:

Outdoor and Fashion, K Žižkovu 97/5, Praha 9, 190 00

Zboží odešlete tak, jak jste ho obdrželi, aby bylo schopné dalšího prodeje. Přiložte formulář k odstoupení od kupní smlouvy, originál fakturu a všechny visačky. Doporučujeme udělat si kopii faktury pro Vaši kontrolu. Pokud máte na faktuře více zboží, ponechte si originál a odešlete kopii.

V případě nejasností nás kontaktujte: tel: 601 348 388

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy: formulář k odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout v pdf zde.
 


VZOR

Kupující:

Jméno a příjmení*:
Adresa*:
Telefonní kontakt*:
Email*:
Číslo bankovního účtu*:

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- číslo objednávky*:
- kód a název zboží /uvedeno na faktuře*:/

Datum:

Podpis kupujícího:


Vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží zašlete na adresu Outdoor and Fashion, K Žižkovu 97/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany nejlépe doporučeně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.


Výměna zboží

Pokud nejste se zbožím zakoupeným u nás spokojeni z důvodu nevyhovující velikosti, barvy apod., nemusíte odstupovat od smlouvy, ale můžete jednoduše zažádat o výměnu zboží za jiné. Na výměnu zboží se vztahuje stejná lhůta jako na odstoupení od smlouvy, tedy 14 dní. Zboží bude následně vyměněno do 14 pracovních dnů, popř. na základě domluvy dle dostupnosti požadovaného zboží.

Zboží bude přijato po vzájemné dohodě a po jeho zaslání (nebo po osobním doručení) na naši adresu Outdoor and Fashion,  K Žižkovu 97/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany.

V případě využítí výměny zboží, vyžadujeme stejné nároky na vrácené zboží jako při odstoupení od smlouvy viz. Vrácení zboží.

Před odesláním zboží zpět na naši adresu doporučujeme informovat naše operátory na tel.č.: +420 601 348 388. Váš konkrétní požadavek napište na list papíru a přiložte do balíku.

0 ks
Košík: 0,00 EUR
0 ks
  • Košík (0,00 EUR)0